Bevriezen lidmaatschap

 Regeling ‘Bevriezing contributie’

Datum: 22 maart 2014
Van: Bestuur Strijdo
Aan: Algemene Ledenvergadering 31 maart 2014

Het bestuur van Strijdo stelt de volgende regeling voor aan de algemene ledenvergadering op 31 maart 2014, m.b.t. contributiebijdrage bij langdurige blessures.

Onder langdurige blessures wordt verstaan, fysieke redenen waardoor tennis voor een verwachte periode van 6 maanden niet mogelijk is.

Uitgangspunt van TV Strijdo is te allen tijde, dat er geen restitutie van contributiegeld mogelijk is. Deze regeling kan nooit leiden tot een tussentijdse beëindiging, slechts tot het opschorten van verschuldigde betaling van contributie.

Voorwaarden:

  1. Er is sprake van een fysieke reden waardoor een lid niet kan tennissen voor een verwachte periode van 6 maanden.

  2. Indien de reden een duidelijk zichtbare oorzaak heeft, kan het bestuur zelf een besluit nemen. Indien de reden niet zichtbaar is moet het betreffende lid een doktersattest overleggen, of een verklaring van een medisch specialist (kan ook fysiotherapeut zijn).

  3. Het lid dient het verzoek schriftelijk in bij het bestuur via de voorzitter of secretaris, zodat goedkeuring via de bestuursvergadering kan worden afgehandeld. De aanvraagdatum geldt dan als aanvangsdatum.

  4. Het totaal bedrag van de periode van de contributie-opschorting zal gelden als korting op de betaling van de contributie van het eerstvolgende jaar. Hiertoe wordt een separaat register bijgehouden.

  5. Bevriezen van de betalingsverplichting geldt voor maximaal 6 maanden per contributiejaar.

  6. Het betreffende lid dient de tennispas in te leveren en is niet gerechtigd om te spelen in de periode van opschorting van contributie.

  7. Het lid kan gedurende de opschorting verzoeken om de opschorting ongedaan te maken, de contributie gaat vanaf dat moment weer lopen. 

  8. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt het recht van opschorting, tenzij anders wordt besloten door het bestuur.

TV Strijdo, Oosterhout.